כל המוצרים
מוצרים
בייבי גלביה אומה בייבי גלביה אניקה בייבי גלביה ג'יין בייבי גלביה מוניקה
לשאלות ועזרה תוכלו ליצור קשר

מייל : studio.karenshavit@gmail.com
טל : 050-9474785

FOLLOW ME
תקנון


1
כללי 
1.1 " טוב ויפה" הוא אתר האינטרנט של קרן שביט, המציע לגולשי האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון. 
1.2
 בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 
1.3
 שימוש באתר "טוב ויפה" ורכישת מוצר המוצע למכירה ע"י "טוב ויפה", מהווה את הסכמת הגולש באינטרנט (להלן: "הלקוח") לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר "טוב ויפה".
1.4
 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר " טוב ויפה ", והוראות אלה מהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר " טוב ויפה ".

2 הזמנת מוצר 
2.1  עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר " טוב ויפה " מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, זמן אספקה מחיר וכיו"ב. 
2.2
 לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם המוצר הנבחר, שם הלקוח, כתובת למשלוח המוצר שנבחר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון זמין ומספר כרטיס אשראי תקף. נציג " טוב ויפה " יאשר ללקוח, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושהלקוח יכול להזמינו. 
2.3
לרכישת מוצר דרך האתר, יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. בקניה ראשונה יש למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית וכן לבחור שם משתמש וסיסמא. בקניה חוזרת ניתן לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמא שנבחרו בעבר. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים. 
2.4
 מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ"ל לרכישת מוצר דרך האתר, יחשב לביצוע הזמנת המוצר ע"י הלקוח (להלן: "הזמנת המוצר"). 
2.5
 עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, אתר "טוב ויפה" תשלח ללקוח, הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את "טוב ויפה" בשום צורה. 
2.6
 מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים. 

3
תשלום
3.1  עם קבלת הזמנת המוצר, " טוב ויפה " תבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. 
3.2
 עם קבלת הזמנת המוצר "טוב ויפה" תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שנמסר מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי, תאושר הזמנת המוצר ו"טוב ויפה" תפעל לאספקת המוצר. 
3.3
 חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שינתן אישור חברת כרטיסי האשראי. 
3.4
 היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, תשלח "טוב ויפה" ללקוח הודעת דואר אלקטרוני על כך והזמנת המוצר לא תבוצע כל עוד לא הושלמה כמפורט להלן. 
3.5
 במקרה של העדר אישור של חברת כרטיסי האשראי יתבקש הלקוח להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין הזמנת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של "טוב ויפה" ו/או חברת כרטיסי האשראי. 
3.6
 היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה (7) ימים, "טוב ויפה" תהיה רשאית לבטל את הזמנת המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4
אספקת המוצרים 
4.1  מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 
4.2
  "טוב ויפה" תספק ללקוח רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, וזאת במועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
4.3
 זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א' - ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 
4.4
 דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית "טוב ויפה" לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. 
4.5
 במקרה של הובלה חריגה תהיה "טוב ויפה" רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. 
4.6 "
 טוב ויפה " לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. 
4.7
 התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר "טוב ויפה", ויחייב את הלקוח.
4.8
 היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצר - על הלקוח להודיע על כך מיידית לנציג "טוב ויפה". במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים ואישור נכונות התלונה ברישומים הממוחשבים של " טוב ויפה ". 
4.9
 בזמן אספקת המוצר, רשאית " טוב ויפה, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר. 
4.10
"טוב ויפה" מספקת את המוצרים בישראל באמצעות דואר  ישראל ו/או באמצעות חברת שליחים של בהתאם לתנאי השרות שהם מספקים.

5
כשרות לעשות שימוש באתר 
5.1  הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
5.1.1
 הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומדובר בקטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יש לצרף את אישור האפוטרופוס בכתב. 
5.1.2
 הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
5.1.3
 הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5.1.4
 הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת למשלוחים בישראל. 
5.2
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה " טוב ויפה " רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר "טוב ויפה" בכל אחד מהמקרים שלהלן: 
5.2.1
 הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 
5.2.2
 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון; 
5.2.3
 הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 
5.2.4
 הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר " טוב ויפה " או בפעילות התקינה של אתר " טוב ויפה " ו/או מי מטעמו. 
5.2.5
 בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג' ו/או להמשיך לסחור בו.

6
סודיות מידע 
6.1 " טוב ויפה " לא תעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר ללא רשות הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. " טוב ויפה " תאפשר גישה למידע אודות הלקוח רק לעובדיה במידה והם זקוקים לו לצורך מתן שירות. 
6.2
 אתר טוב ויפה נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, " טוב ויפה " לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ך ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 

7
ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
7.1  הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. 
7.2
 ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לפי המאוחר מבין השניים. 
7.3
 ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר האלקטרוני לאתר "טוב ויפה"
studio.karenshavit@gmail.com

. דמי ביטול עבור הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. 
7.4
 ביטול הזמנת המוצר כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא שימוש /פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא – לכתובת אתר טוב ויפה כפי שמתפרסמת באתר על חשבונו.

7.5  לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה; מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן; מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; מוצרים פסידים. 

8
 ביטול הזמנת מוצר על ידי "טוב ויפה "
8.1 "  טוב ויפה " רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים:
8.1.1
 אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו.
8.1.2
 אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו. 
8.1.3
 אם העסקה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה. 
8.2 "
טוב ויפה " תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. 
8.3
 אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית "טוב ויפה" לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנת המוצר, כאמור, "טוב ויפה" לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

9
 תנאים נוספים 
9.1  טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את "טוב ויפה " 
9.2
 עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר " טוב ויפה ", חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר " טוב ויפה " לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. 
9.3
 התמונות המופיעות באתר " טוב ויפה " עשויות לכלול פריטים שאינם מוצעים למכירה. 
9.4
 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר " טוב ויפה " אינם מועסקים ע"י " טוב ויפה " ואינם מופעלים על ידה. 
9.5
 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר "טוב ויפה" יהיו אחראים כלפי הלקוח באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו ללקוח באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר " טוב ויפה " ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. 
9.6 "
טוב ויפה " ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
9.7
 אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י " טוב ויפה ". 
9.8
 רישומי המחשב של אתר " טוב ויפה " בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
9.9
 כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר " טוב ויפה " ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של "טוב ויפה" 
9.10
 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ושאו בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של " טוב ויפה " ואשר מופיעים באתר " טוב ויפה " אלא בהסכמתה, בכתב ומראש. 
9.11
 כל המוצרים המופיעים באתר "טוב ויפה" כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק. 
9.12
"טוב ויפה" רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים באתר מעת לעת. 

10
שירות לקוחות 
10.1  ניתן להפנות שאלות לגבי אתר " טוב ויפה ", פעילותו והמוצרים המוצעים בו למכירה וכן לגבי תקנון זה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. " טוב ויפה " תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 48 שעות. 

11
 דין ושיפוט
11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט בחיפה

© קרן שביט 2012
צור קשר 050-6422333
shavit.keren@gmail.com